TÜZÜĞÜMÜZ

Tarih : [ 10/18/2017 11:06:54 PM ] Okunma : [ 1333 ]

TÜZÜĞÜMÜZ

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ

TÜZÜK

                                                                                                                     

 

Madde 1.

 

KKTC Anayasasının ve Siyasal Partiler Kanunun uygun gördüğü şartlar çerçevesinde,7 Ekim 2016 tarihinde ekte isimleri belirtilen KKTC vatandaşları tarafından bir siyasi parti kurulmuştur.

 

Partinin ismi “Yeniden Doğuş Partisi” dir. Kısa ismi YDP’dir. Amblemi ekte görüldüğü gibi “Turkuaz hilal içinde turkuaz meşale ve kırmızı alevdir”. Partinin adresi; Burhan Nalbantoğlu Cad. Tevfik Mut İşhanı Kat 3. Daire 3 Lefkoşa
 


Madde 2.

 

       Yeniden Doğuş Partisinin amaçları şunlardır:
 

 1. Kıbrıs Türkünün, Türk Milletinin kopmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle, Kıbrıs Türkünün hür iradesinin tecellisi olarak kurulan KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmek,
 2. Meşruiyetini Kıbrıs Türkünün milli iradesinden alan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışı ile adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını tesis etmek,
 3. Toplumsal barış ve huzuru hâkim kılmak, Kıbrıs Türkünün milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak,
 4. Devletin, ülkesi ve halkı ile bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak, inançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiştirmek,
 5. Temel insan hak ve hürriyetlerini geliştirmek, hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak, demokratik standartları yükseltmek,
 6. Hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, milli, insani ve ahlaki değerlerin ön plana çıktığı siyasi ve toplumsal düzen ile kültürel iklimi tesis etmek; kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek,
 7. Milli birlik ve bütünlüğü tesis etmek, Kıbrıs Türk halkının maddi ve manevi gelişmesinde önündeki engelleri kaldırmak; dengeli ve adaletli bölüşüm sistemine dayanan bir gelir dağılımı oluşturmak,
 8. Yatırım ve istihdam kapasitesi yüksek, ileri teknolojiyi ve serbest piyasa ekonomisini esas alan, uluslararası rekabet gücüne sahip, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirecek bir ekonomi tesis etmek,
 9. Barış, mutluluk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya düzeni içerisinde, Kıbrıs Türkünü layık olduğu itibarlı halklardan biri haline getirmek ve bu halkın üzerinde yaşadığı bu toprakları ebedi Türk yurdu haline getirmek,
 10. Kıbrıs Türkünü, hangi tarihte Ada’ya gelmiş olursa olsun bir bütün olarak kabul etmek ve Ada’da yıllardan beri süregelen her türlü bölücü ve ayrımcı düşünce ile mücadele etmek,
 11. KKTC Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni tüm kurumlarıyla yaşama geçirmek;
 12. Amaçlarına ulaşmada ve bütün faaliyetlerinde her türlü dil, din, mez­hep, ırk, renk,           cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri sebeplerle yurttaşlar arasında ayırım yapmayı reddetmek.
 13. Kıbrıs’ta iki toplumun kabul edebileceği, hakkaniyete dayalı, kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi için yapılan müzakerelere destek olmak. Bunu yaparken Kıbrıs Türkünü yeniden göçmen durumuna düşürecek her türlü anlaşmaya karşı çıkmak.

   


PARTİ ÜYELİĞİ
 

Madde 3.

       Yeniden Doğuş Partisine aşağıdaki nitelikleri taşıyan KKTC yurttaşları üye kabul edilebilir:

 1. Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini bir beyanname ile belirten, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleye­ceği üyelik aidatı ödemeyi kabul eden
 2.  Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve bağımsızlık savaşına aykırı amaçlar güden kuruluşlarda faaliyet göster­meyen,
 3. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olan
 4. Şeref ve haysiyet kırıcı bir suç yüzün­den mahkum olmayan,
 5. Başka bir siyasi partinin üyesi olmayan,
 6. Anayasa, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalara göre üyeliğe kabulüne mani kısıtlılık hali bulunmayan kişiler.
   

Madde 4.

       Yeniden Doğuş Partisi Tüzüğü’nün 3. mad­desinde öngörülen koşulları taşıyan kişiler, aşağıdaki şekilde partiye kaydedilir:

 1. Partiye üye olmak isteyen kişi, üç örnek yüklenme belgesi ile sürekli olarak otur­duğu veya sürekli işyerinin bulunduğu Köy veya Mahalle teşkilatı Yönetim Kuruluna veya İlçe Başkanlığına başvurur.
 2.  Köy veya Mahalle Teşkilatı Yönetim Kurulu başvurma belgesinin bir örneği­ni dosyasında saklar, diğer iki örneği birlikte on beş gün içinde onay için bağlı bulunduğu ilçeye gönderir. İlçe Yönetim Kurulu başvuruyu;
  a) Kabul eder,
  b) Reddeder,
  c) Koşullu kabul eder.
  Başvurunun onaylanması halinde bir kopyasını kütüğe (Üye Kayıt Defteri’ne) işlemek üzere parti genel merkezine gönderir.
 3.  Durumu yürürlükteki yasa ve parti tüzüğü kurallarına uygun görülen kişi, Köy veya Mahalle Teşkilatları Yönetim Kurulları tarafından partiye kaydedilir.
 4. Partiye kayıt istemi doğrudan doğruya İlçe Yönetim Kuruluna yapılması halinde, Kurulca üyelikleri uygun görülenler ilgili Köy ve Mahalle Yönetim Kuruluna kayıtları yapılmak üzere duyurulur.
 5. Üyelik için yapılan müracaatların ka­bulü veya reddi hakkında, Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları müracaat eden kişiye ve İlçe Yönetim Kuruluna on beş gün içinde yanıt vermek zorun­dadır.
 6.  Müracaat eden kişi başvurusunun reddi halinde bağlı bulunduğu ilçenin yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. İlçe Yönetim Kurulu, ilgili Köy ve Mahalle Yönetim Kurulları ile istişarede bulunur. İlçe Yönetim Kurulunun kararı kesindir.
 7. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, üyelik başvurularını, varsa bulundukları yerdeki parti teşkilatı aracılığı ile veya internet üzerinden genel merkeze yapabilir. Bu kişilerin üyelik başvurularını parti MYK’sı değerlendirip karara bağlar.


Madde 5.

 1. Parti üyesi olmaksızın seçimlerde parti listesinde yer alanlar seçimi kazandık­ları takdirde kendiliğinden parti üyesi olurlar.

 

 1. Ülkeye büyük hizmeti geçmiş kimseler bu tüzükte öngörülen koşulları taşı­maları kaydıyla Parti Merkez Yönetim Kurulu kararı ile parti üyeliğine kabul edilebilirler.
  Yazım kararı ve ilgili belgelerin birer sureti Genel Başkanlık tarafından kanuni ikametgâhının veya işyerinin bulunduğu İlçe Teşkilatına ve Köy/Ma­halle Teşkilatına gönderilir.
  Parti Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye alınan kimseler hakkında ilgili Köy veya Mahalle Teşkilatı veya İlçe Yönetim Kurulu hiçbir itiraz ileri süre­mez.

Ancak, bu kişilerin üyeliği hakkında bu tüzüğün 4’üncü ve 5’inci maddelerine aykırı bir durum gördükleri takdirde, bu durum belgeleriyle birlikte, Parti Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Kesin karar Parti Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
 

Madde 6.

 1. Yeniden Doğuş Partisi üyeliğine kabul edilen kişinin;
  1. Ölüm,
  2. İstifa,
  3. Tüzüğün 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen şartları herhangi bir nedenle sonradan kaybedenler,
  4. Müracaat safhasında 4.’üncü madde­de belirtilen şartlara haiz olmadıkları sonradan tespit edilenler,
  5. Başka bir siyasi partiye geçtiği veya aday olduğu tespit edilenler,
  6. Parti Disiplin Kurulları kararıyla partiden ihraç edilenler.
 2. Yukarıda 1’inci fıkrada belirtilen şart­ların herhangi birisinin meydana geldiği anlaşılır ve/veya tespit edilirse;

Köy veya Mahalle-Yönetim Kurulu durumu İlçe Yönetim Kuruluna bildirir. İlçe Yönetim Kurulu, ilgili parti üyesinden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı 15 gün içerisinde yanıtlanmazsa veya verilen yanıt geçerli görülmez ise İlçe Yönetim Kurulu o parti üyesinin, üyeliğinin sona erdiğine karar verir ve durumu 15 gün içerisinde ilgili kişiye, bağlı olduğu Köy veya Mahalle Yönetim Kuruluna ve Parti Genel Başkanlığına bildirir. İlgili kişi üyeliğinin sona erdiğine yönelik kararın kendisine bildirilmesinden başlayarak 15 gün içinde Parti Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Parti Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesindir. 30 gün içinde karara bağlan­mayan itiraz, kabul edilmiş sayılır.

 1. Partiden ayrıldığını yazılı olarak veya basın yoluyla bildiren üyelerin isim ve imzaları kendilerine ait olduğu sap­tandıktan sonra, bağlı bulundukları teşkilat tarafından üyelikleri kayıt def­terinden silinir ve durumu o ilçenin Yönetim Kuruluna ve Parti Genel Başkanlığına duyurulur.

 

Madde 7. 

 1. Partiden ayrılmış olanların yeniden parti üyeliğine kabulü, İlçe Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür. İlçe Yönetim Kurulu tavsiye kararı verme­den önce Köy veya Mahalle Yönetim Kurulunun görüşünü alır. Yasal zorun­luluklar sonucu partiden ayrılmış veya herhangi bir nedenle üyelikleri sona ermiş olanlar, partiye üye olma engeli ortadan kalkmış olması halinde kayıt­larının yenilenmesini veya yeniden parti üyeliğine kabul edilmesini ilgili Köy veya Mahalle Yönetim Kurulundan is­teyebilir. Bu takdirde İlçe Yönetim Kuru­lunun görüşleri alındıktan sonra kayıt­ların yenilenmesi veya yeniden parti üyeliğine kabul için Merkez Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur. Bu konu­da Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

 

 1. Ancak, partiden ayrılmış olanların Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, partili Muhtar veya Aza, Parti Meclisi Üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Merkez Denetçileri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe veya Merkez Teşkilatlarında görev almış kişi­ler olması halinde, bu kişilerin yeniden üyeliğe kabulü bağlı bulundukları İlçe Yönetim Kurulunun görüşleri ve tavsiyesi alındıktan sonra yine Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür. Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesindir.

 

Madde 8. 

Yeniden Doğuş Partisi üyelerine, üyeliği tanıt­ma belgesi olarak Genel Başkanlıkça hazırlanan ve Parti Merkez Yönetim Kurulunun onaylayacağı tek tip “Parti Kimlik Belgesi” verilir.
 

Madde 9.

Partinin   bütün görevleri tüzük kuralları çerçevesinde partililerin tümüne açıktır. Ancak bu tüzükte öngörülen istisnalar saklı kalmak koşuluyla hiçbir parti üyesi birden fazla kurulda görev alamaz.
 

Madde 10.

Parti Üyeleri:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’na ve yasalarına, partinin pro­gram, tüzük ve yönetmeliklerinde belir­tilen kurallara ve bunlara uygun olarak partinin yetkili organlarınca verilen kararlarına uymayı,
 2. Partinin tüzük ve programında yer alan amaçları kendilerine hedef olarak seçmeyi aynı fikir, inanç ve kanaati paylaşmayı, üyeler arasında bulunması gereken dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık bağlarıyla bağlı olarak çalış­mayı,
 3. Her türlü parti faaliyetlerinde açık, serbest ve hür tartışmayı esas almayı,
 4. Partinin amacına ulaşmak için öngörülen ilkeleri yaymaya gayret göstermeyi,
 5. Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi ve bunların kazanmaları için çalışmayı,
 6. Partinin birliğini, parti içindeki sevgi, saygı, huzur ve ahengi bozacak davranışlardan sakınmayı,
 7. Program, tüzük ve yönetmelik kuralları­na ve yetkili organlar tarafından bun­lara uygun olarak verilen kararlara ve yayınlanan bildirilere aykırı söz ve yayında bulunmamayı, bu yolda kışkırtıcı hareketlerden kaçınmayı,
 8. Partinin başarısını hedef almayı; bu amaçla üyesi bulunduğu kuruluşlarda parti amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı,
 9. Parti üyelerinin, toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenek­leri kazanmasını; sorumluluk taşıyan parti görevlerine başarılı yetenekli ve bilgili üyelerin seçilmesini sağlamak için çaba göstermeyi, esas ve görev bilir.
   


Madde 11.

Parti Üyeleri: 

 1. Ülkesi ve Halkı ile bölünmez bir bütün olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir bölgenin, ırkın, mezhebin veya sosyal bir sınıfın diğer­lerine hakim veya diğerlerinden imtiya­zlı olma amacına yönelik faaliyetlerde bulunamazlar,
 2. Yurttaşlara kin ve nefret gibi zararlı duygu ve fikirleri aşılamak suretiyle milli birliği sarsmaya ve bozmaya çalışan her türlü fikir ve davranışlarla mücadele etmeyi vatan borcu bilirler,
 3. Milli huzur ve menfaatlerin, şahsi men­faat ve huzurdan daha önde gelen kişi­ler olarak geldiğine inanan, ister iktidar­da, ister muhalefette olsun, Devlet organlarının ve idari makamlarının bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun bir biçimde hareket etmelerini sağlama amacını güderler.
 4. Bütün yurttaşlar arasında sevgi ve saygıya dayalı, samimi bir kardeşlik havasının oluşması ve gelişmesi için her türlü gayreti gösterirler.

 

 

 

Madde 12. 

Parti Üyeleri Tüzük Kuralları Çerçevesinde;

 1. Parti içi toplantılara katılmak, düşünce ve dileklerini bildirmek,
 2. Kongre delegeliklerine ve parti organ­larına aday olmak, seçildikleri takdirde görev alarak çalışmak,
 3. Seçimlerde aday yoklamalarına gire­bilmek ve seçildikleri takdirde partinin aday listelerinde yer almak,
 4. Tüzük kuralları çerçevesinde her türlü görev için seçmek ve seçilmek,
 5. Parti Program ve Tüzüğünün uygulan­ması ile ilgili görüş ve düşüncelerini kademelere riayet ederek parti teşkilat ve görevlilerine yazılı veya sözlü olarak duyurmak, haklarına sahiptir.

         

PARTİNİN TEMEL ORGANLARI

 

Madde 13

Parti Teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:

(A) Merkez Organları,

(B) İlçe Teşkilatları,

(C) Kadın Kolları,

(D) Gençlik Kolları,

(E) KKTC Meclisi ile Belediye Meclisleri Parti Grupları

 

A- Merkez Organları şunlardır:

(a) Kurultay,

(b) Parti Genel Başkanı,

(c) Parti Meclisi,

(d) Parti Merkez Yönetim Kurulu,

(e) Genel Başkan Yardımcıları

(f) Parti Genel Sekreteri,

(g) Parti Genel Sekreter Yardımcıları

(h) Yüksek İstişare Kurulu

( ı )Yüksek Disiplin Kurulu,

(i ) Denetleme Kurulu


B- İlçe Teşkilatları şunlardır:

(a) İlçe, Köy veya Mahalle Kongreleri

(b) İlçe, Köy veya Mahalle Başkanları ve Yönetim Kurulları

(c) İlçe Disiplin Kurulları,

(d) İlçe Denetçileri.

 

 C- Kadın Kolları şunlardır:

(a) İlçe Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulları,

(b) Kadın Kolları, Köy/Mahalle Baş­kan ve Yönetim Kurulları (İdari yöneten ana ilçe teşkilatına bağlı olarak çalışır.)

 

D- Gençlik Kolları şunlardır:

(a) İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulları,

(b) Gençlik Kolları, Köy/Mahalle Başkan ve Yönetim Kurulları, (İdari yönden ana ilçe teşkilatına bağlı olarak çalışır.)E- KKTC Meclisi ile Belediye Meclisleri Parti Grupları şunlardır:

(a) KKTC Meclisi Parti Grubu,

(b) Belediye Meclisleri Parti Grupları.
 

  Madde 14.

 1. Parti Teşkilatı, mülki idare bölümlerine paralel olarak kurulur. Partinin Merkez Teşkilatı Lefkoşa’da bulunur. Köy veya Mahalle Teşkilatı bağlı bulunduğu İlçe Teşkilatına, İlçe Teşkilatı da Merkez Teşkilatına bağlı olarak çalışır. Ancak; mülki idare bölümlerinin içinde de, gereksinme duyulması halinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeni İlçe veya Teşkilatılar oluşturulabilir. Böyle bir halde, oluşturulacak İlçe veya Teşkilatların sınırları belirtilir.

 

 1. Yerel seçimlerde aday göstermeyen teşkilatlar bir üst teşkilat veya organ seçimine katılamaz. Ancak, İlçe Başkanının bilgisi dahilinde ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Yerel Seçimlere katılmayan teşkilatlar bir üst teşkilat veya organın seçimine katılır.

 

 1.  Belediye hudutları içindeki tüm teşkilatlar (Ana teşkilat, Kadın ve Gençlik Kolları)  kongrelerini yapmadıkları takdirde, üst organ ve/veya teşkilat seçimine katılamaz.


   

 


 1.  

 

Madde 15.

Parti içi seçimlerde Mahalle ve köy Kongrelerinde en geç, kongre tarihinden yedi (7)  gün önce; İlçe Kongrelerinde en geç kongre tarihinden iki (2) ay önce Kurultay seçimlerinde ise en geç Kurultay tarihinden üç (3) ay önce üye olarak, aidat sorumluluğunu yerine getiren üyeler ilgili seçimlere katılma hakkına sahip olurlar. Parti MYK’sı üye aidat borçlarını gerek gördüğü durumlarda tamamen affedebilir.

 

Madde 16. 

Kurultay, Partinin en yüksek karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Parti Genel Başkanını, Partinin Parti Meclisi Üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerini ve Merkez Denetçilerini seçmek;
 2. Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul etmek, Parti Meclisini ibra etmek veya etmemek;
 3. Toplumu, Devlet ve Hükümeti ilgilendi­ren konularda kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak;
 4. Parti tüzük ve programını kabul etmek veya değiştirmek;
 5. Yasalarda veya partinin tüzüğünde ve­rilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

Madde 17.

 Kurultay toplantıları iki şekilde yapılır.
(1) Olağan toplantılar:

Kurultayın olağan toplantıları en geç iki yılda bir, Parti Meclisinin belirteceği yer ve zamanda yapılır. Toplantının yeri ve tarihi on beş (15)gün önce ilgililere basın yolu ile duyurulur.

(2) Olağanüstü toplantılar;

Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi veya Kurultay üyelerinin en az beşte ikisinin (2/5) yazılı istemi ile Kurultay üyelerini olağanüstü toplan­tıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılar­ın gündemi, olağanüstü kurultaya çağıranlar tarafından belirlenir.
 

Madde 18.

Kurultay, Genel Sekreter’in veya MYK’nın uygun gördüğü 3 kişilik bir heyetin yapacağı yok­lamadan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcudu ile açılır. İlk çağrı üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 1 saat ertelenir. İkinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda üye tam sayısının en az 2/5 i ile Kurultay açılır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Bu sayının da bulunamaması halinde Kurultay 15 gün sonraya ertelenir ve katılan üyelerle gerçekleştirilir.
Olağanüstü Kurultay’da da yöntem aynıdır.

 

 Madde 19.

(1)Kurultayda, gündeme geçilmeden önce, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve üç Katip seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

(2)Kurultay Divan Başkanı, açık oyla seçilir. Adayın tek olması halinde seçim yapılmaz. Tek aday Kurultayın onayına sunulur. Başkan Yardımcısı ve Katipler de aynı yöntem­le seçilir.

(3)Başkanlık Divanı, gündemi uygulamak, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzeni­ni sağlamak, düzeni bozanlara karşı toplantıdan çıkarma dahil gerekli müeyyideleri uygulamak, tutanağı düzenlemek, sayım ve dökümü denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamakla görevlidir

Madde 20. 

Kurultayda, Başkanlık Divanının oluşu­mundan sonra açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkana söz verilir. Bu konuşmayı müteakip, Genel Sekreter Parti Meclisinin çalışma raporunu okur.
 

Madde 21.

(1)Kurultayda görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır. Bu sıranın değişti­rilmesi veya bir konunun gündeme alın­ması Kurultayın kararına bağlıdır. Ancak, Parti Meclisi çalışma ve kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanmadan seçimlere geçilemez.

(2) Görüşmelerde söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Genel Başkana, Parti Merkez Yönetim Kurulu adına söz isteyenlere, Komisyon Başkanlarına veya Üyelerine öncelikle söz verilir.

(3) Görüşmeler sırasında toplantı düzenini bozanlara Divan Başkanı önce ihtar verir. İki ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenler toplantıdan, oy hakları saklı kalmak koşuluyla çıkarılır. Divan Başkanı, konuşma sırasında gündem veya konu dışına çıkanları önce uyarır, ısrar edilmesi halinde konuşmaları keser.

 

Madde 22.

(1) Genel Başkanın, Parti Meclisinin, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Merkez Denetçilerinin seçimleri gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

(2) Kurultayda yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri, organlara göre ayrı ayrı olmak üzere, tek liste veya ayrı lis­teler halinde Başkanlık Divanınca yeteri kadar düzenlenerek, partiye ait Genel Merkez mührü ile mühürlenir ve Başkan ile bir Başkan Yardımcısı tarafın­dan imzalanır.

(3) Kurultayda yapılacak seçimlerde üyeler, alfabetik sıraya göre oylarını kullanırlar.   

(4) Yazılı oy pusulalarında, seçimi yapılacak organların en çok seçilecek üye sayısı kadar kişiye tercih yapılabilir. Gerekli üye sayısından fazla tercihli oy pusulalarında sadece doğru tercihli bölgeler hesaplanır. Ancak adaylık kesinleştikten sonra kendi arzusu ile veya herhangi bir nedenle adaylıktan çekilen veya çekilmiş sayılan adaya oy verilmesi halinde o oy pusulası geçersiz sayılmaz.

(5) İster basılı, ister el ile yazılmış olsun üzerinde düzeltme ve değişiklik yapılan oy pusulaları geçersizdir. Oyların sayıl­ması için her ilçeden birer üye seçilmek suretiyle Kurultay Divan Başkanının başkanlığında divan üyelerinin de katılması ile “Tasnif Komisyonu” kurulur.

(6) Sayım ve döküm herkese açık ve ara verilmeden yapılır. Sayım ve döküm sırasında eşit oy çıkarsa ad çekilerek sıra numarası saptanır. İlgililer, sayım ve döküm sonuçlarının ilanından başlayarak iki gün içinde Kurultay Başkanlık Divanına itiraz edebilirler. Başkan derhal Tasnif Komisyonu Üyelerini toplantıya çağırarak itirazı görüşür ve iki gün içinde kararını, itiraz sahibine yazılı olarak duyurur.
 

 

Madde 23.

Kurultay sonunda, Kurultaya ait bütün bel­geler ve tutanaklar, Kurultay Divan Başka­nı tarafından, Parti Genel Başkanına bir belge ile teslim edilir.

 

PARTİ GENEL BAŞKANIMadde 24.

 1. Parti Genel Başkanı, Kurultayca gizli oyla ve katılan üyelerin salt çoğunluğu ile seçilir. Kurultayda oy kullanma ve/veya oy verme hakkına haiz olmayanlar Parti Genel Başkanlığına aday olamazlar.
 2. Adayın tek olduğu hallerde seçim yapılmaz. Divan, Genel Başkan adayını Kurultayın onayına sunar.
 3. Genel Başkan adaylarının ikiden fazla olması durumunda ilk turda salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oyu alan iki aday arasında bir hafta sonra ayni esaslarda yapılacak Kurultayda salt çoğunluğu sağlayan aday Genel Başkan olarak seçilir.    
 4. Parti Genel Başkanlığına aday olacaklar, Kurultay zamanından 48 saat önce en az 150 parti üyesinin yazılı ve imzalı teklifi ile Parti Merkez Yönetim Kuruluna aday olduklarına dair yazılı başvuruda bulunmaları gereklidir.
 5. Parti Genel Başkanının görev süresi seçildiği tarihten başlayarak bir sonraki olağan kurultay tarihine kadar devam eder.

   

Madde 25.

 Parti Genel Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Partiyi temsil eder;
 2. Disiplin ve Denetleme Kurulları dışında bütün parti teşkilatının doğal başkanıdır;
 3. Parti Meclisi, Parti Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu, Danışma ve Araş­tırma Kurulları, Teşkilatlar, Yardımcı Kollar ve Teşkilat kademeleri arasında çalışma düzenini ve işbirliğini sağlar ve bu kurulların ayrı ve/veya  birleşik toplantıları­na başkanlık eder;
 4.  Gerekli gördüğü 6 üyeyi ve ihtiyaç duyması halinde 4 kişiyi daha  görev ve yetki alanlarını belirleyerek Genel Başkan Yardımcısı olarak atayabilir.
 5. Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını sağlar ve denetler;
 6. Yasaların, Parti Tüzüğünün ve mev­zuatın verdiği yetkileri kullanır;
 7. Program, Seçim Bildirgeleri, Kurultay, Parti Meclisi ve Parti Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde demeç­lerde bulunur, bildiri yayınlar;
 8.  Gerekli gördüğünde, saptayacağı gün­demi görüşmek üzere kurultayı, Parti Meclisi’ni ve Parti Merkez Yönetim Kurulu ile diğer kurul ve organları toplantıya çağırabilir;
 9. Genel Başkan görev ve yetkilerinden dolayı Kurultaya karşı sorumludur.
 10. Bir kişi ancak 5 dönem ya da 10 yıl üst üste Genel Başkanlık yapabilir. Aynı şahsın 5. dönem veya 10. yıldan sonra tekrar aday olabilmesi için en az bir dönem beklemesi gereklidir. İlgili şahsın bekleme döneminde partide başka bir görev almasında sakınca yoktur. 

   

PARTİ MECLİSİ
 

Madde 26.

(1) Parti Meclisi aşağıdaki şekilde oluşur:

(a) Genel Başkan,

(b) Kurultayca seçilecek 50 üye. (Üyeler belirlenirken her bölgeye milletvekili sayısı kadar kota uygulanır.)  

(c) Partili Milletvekilleri ve Bakanlar,

(d) Partili İlçe Başkanları,

(e) Partili Belediye Başkanları (Belediye Başkanı olmayan yerlerde seçilmiş Belediye Meclis üyelerinden en fazla oy alan üye)

(f)  Genel Başkan Yardımcıları,

(g) Parti Kadın Kolları Başkanı,

(h) Parti Gençlik Kolları Başkanı,

(ı) Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı,

(i) Parti Denetleme Kurulu Başkanı,

(2) Parti Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanları Parti Meclisi toplantılarında oy kullanamazlar.


Madde 27.

Parti Meclisi Başkanlık Divanı;

(1) Parti Meclisi’ne Başkanlık etmek ve Parti Meclisi oturumlarını yönetmek üzere;

(a) Parti Genel Başkanı,

(b) Parti Genel Sekreteri,

(c) 2 Kâtip üyeden oluşur.

(2) Başkanlık Divanı, Parti Meclisi toplan­tılarını yönetir ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.

 

 

Madde 28.

 Parti Meclisi, partinin Kurultayından sonra en yüksek karar organıdır. Görev ve yetki­leri şunlardır:

(1) Partinin program ve tüzük kurallarını ve kurultay kararlarını uygulamak;

(2) Kendi üyeleri arasından, Genel Sekreter ile Parti Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve denetlemek;

(3) Genel Sekreter ile Parti Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin hepsini veya bir kısmını gerektiğinde görevden almak ve yerlerine yenilerini seçmek;

(4) Hükümet kurma, hükümete katılma veya çekilme ile ilgili kararları almak;

(5) Parti Yönetmeliklerini onaylamak;

(6) Parti programına ve Kurultay kararları­na uymak koşulu ile parti politikasını saptamak; seçim bildirgelerini hazırla­mak, bunların gerçekleştirilmesi yönünde gerekli önlem ve kararları almak;

(7) Parti Merkez Yönetim Kurulunun hazır­ladığı bütçeyi incelemek ve karara bağlamak;

(8) Cumhurbaşkanı adayını saptamak veya herhangi bir adayı destekleme kararı almak;

(9) Kurultaya sunulacak çalışma raporunu, kesin hesap raporlarını, gündemdeki diğer konuları hazırlamak ve sunmak;

(10)Partinin   ihtisas Komisyonlarının kurul­ması yönünde Parti Merkez Yönetim Kuruluna görüş bildirmek;

(11)Partinin gelirlerini artırmak amacıyla gerekli tedbir ve kararları almak;

(12)Partinin   amaçlarına uygun olarak, gayrimenkul iktisabına, devir ve ferağı­na ve işletilmesine yönelik karar almak;

 

Madde 29. 


(1) Parti Meclisi en az 3 ayda bir defa, Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı saatinde salt çoğunluk olmaması halinde yarım saat beklenir ve en az 1/3 ünün katılımı ile toplanır. Bu durumda toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Ancak bu sayı 30’un altında olamaz. Kurultay Kararı, Tüzük Değişikliği Önerisi, Seçimler ile ilgili Kararlar, Genel Sekreter ve MYK’nın seçimi hallerinde üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Her toplantı sonunda gelecek toplan­tının gün, yer ve saati saptanır.

(2) Genel Başkan, Genel Sekreter veya Parti Merkez Yönetim Kurulunun gerekli görmesi veya Parti Meclisi üyelerinin en az dörtte birinin yazılı istemi halinde Parti Meclisi toplantıya çağrılabilir.
 

Madde 30. 

(1) Parti Meclisi toplantıları, Parti Meclisi Başkanlık Divanı başkanlığında yapılır.

(2) Parti Meclisinin gündemini, Genel Başkan ve MYK’nın önerileri ile Genel Sekreter belirler. Toplantı gündemi önceden Parti Meclisi üyelerine bildirilir. Gündemdeki konuların bitimine müteakip herhangi bir Parti Meclisi üyesi de yazılı bir önerge ile yeni bir gündem maddesinin görüşülmesini isteyebilir.
 

Madde 31.

 
(1) Özürsüz üst üste üç Parti Meclisi toplantısına katılmayan Parti Meclisi üyesi Parti Meclisi üyeliğinden çekilmiş sayılır. Aynı şekilde MYK’nın tespit ettiği PM aidatını 3 ay üst üste ödemeyen PM üyesinin de üyeliği kendiliğinden düşer.

(2) Görevden çekilmiş sayılan Parti Meclisi üyelerinin 26. maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen kişiler olması halinde Parti Meclisi bu üyeler olmak­sızın toplanır ve üye tam sayısı ona göre saptanır.

(3) Görevden çekilmiş, vefat etmiş veya istifa etmiş Parti Meclisi üyesinin Kurultayca seçilmiş bir üye olması halinde o bölgeden Kurultayda en yüksek oyu alan yedek üye onun yerine atanır. Yedek üye olmaması halinde MYK’nın önerisi ile Parti Meclisince (yine o bölgeden) yeni bir atama yapılır.

 

PARTİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Madde 32.

Parti Merkez Yönetim Kurulu, partinin genel yürütme ve yönetim organıdır. Parti Merkez Yönetim Kurulu, Parti Genel Başkanı, Parti Genel Sekreteri ve Parti Meclisinin seçeceği  (Lefkoşa’dan 5, Gazimağusa’dan 4, Girne’den 3, İskele’den 2, Güzelyurt’tan 2 ve Lefke’den 1 olmak üzere) 17 üye, Genel Başkanın atadığı Genel Başkan yardımcılarından 6 kişi olmak üzere 25 kişiden oluşur. MYK üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Ancak bu sayı on birden az olamaz. MYK toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.   

 

Madde 33.

Parti Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Parti Teşkilatını Parti tüzük ve yönet­meliklerine uygun olarak teşkilatlandırır, çalış­malarını denetler, gerekli gördüğü yer­lere bu amaçla müfettiş görevlendire­bilir.

(2) (a) Parti Teşkilat kademeleri, kademe sırasına göre bu kurula bağlıdır. Parti Merkez Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluğunun gereği olarak, gerekli gördüğü hallerde, bu kademelerin görev ve yetkilerini re’sen kullanabilir. Partinin temel teşkilatı partinin tüzük ve yönet­meliklerinin öngördüğü şekil ve koşullar dışında ve bu kuralların öngörmediği bir sonuç ve duruma göre karar alamazlar.

      (b) Aldıkları takdirde, Parti Merkez Yönetim Kurulu, parti Meclisine karşı sorumluluğu üstlenerek ve gerekçelerini belirterek bu tür karar­ları uygulatmamak yetkisine sahip­tir.

(3)     Merkez Yönetim Kurulu, seçim dönemlerinde seçim kampanyası süresince İlçe Başkanının aday olması durumunda geçici olarak bütün İlçe yönetiminin görevlerini üstlenir. MYK seçim döneminde ilçelerde seçim komiteleri atayabilir. Böyle bir durumda Seçim komiteleri İlçe Teşkilatının tüm görevlerini üstlenir. Seçim komitelerinin görevi seçimlerin bitmesi ile sona erer.

(4)      Genel Politikada karşılaşılan yeni durumları ve gelişmeleri zamanında ve sürekli olarak değerlendirerek gerekli kararları alır ve uygular.

(5)      Gerekli gördüğü takdirde partinin mil­letvekilleri ile ortak toplantılar yapar.

(6)     Parti Tüzüğünün öngördüğü yönetme­likleri hazırlar ve Kurultay ile Parti Meclisi  kararlarını uygular.


Madde 34.

 1. Parti Merkez Yönetim Kurulu en az 15 günde bir defa toplanır. Her toplantıda gelecek toplantının günü ve saati saptanır.
 2. Hükümet çalışmaları hakkında bilgi istemek veya belli konularda görüşmek üzere partili bakanlar toplantılara çağrılabilirler.
 3. Özürsüz olarak üst üste üç kez olağan kurul toplantısına katılmayan üye, Parti Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.
 4. Görevden ayrılmış sayılan üyenin ye­rine Parti Meclisince yeniden seçim yapılır.
 5. Parti Merkez Yönetim Kurulu, parti amaç­larının gerçekleştirilmesini ve parti çalış­malarının sağlıklı biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla görevlerini bir yönet­melik çerçevesinde yürütür.

   

PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
 

Madde 35.

(1) Genel Başkan Parti üyeleri arasından 6 kişiyi (Ayni zamanda Parti Meclisi üyeliği hakkını kazanır) Genel Başkan Yardımcısı olarak atar. İhtiyaç duyulması halinde,  4 kişiyi daha Genel Başkan Yardımcısı olarak atayabilir, ancak bu üyeler MYK üyesi olamaz. Genel Başkan Yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar.  

 1. Basın-Yayın ve Parti Sözcüsü
 2. Sivil Toplum Halkla İlişkilerden Sorumlu
 3. Dış İlişkilerden Sorumlu
 4. Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu
 5. Seçim İşlerinden Sorumlu
 6. Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal Politikalardan Sorumlusu olarak belirler.

(2)  Genel Başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik yapılıncaya kadar Genel Başkanın yönergeleri doğrultusunda görev yaparlar.   

 

PARTİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Madde 36.

 1. Genel Sekreter, Parti Meclisince kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylamaya gidilir. Bu oylamada salt çoğunluk aranmaz. Aday tek olması halinde seçim yapılmaz. Ancak katılan üyelerin salt çoğunluğundan onay alır.

(2)  Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreterliği, Genel Sekreterin başkanlığında Parti Meclisi Üyeleri arasından Genel Sekreter tarafından seçilen 4 Genel Sekreter Yardımcısından oluşur. Genel Sekreter gerek duyması halinde partili üyeler arasından 3 Genel Sekreter Yardımcısı daha atayabilir. Genel Sekreterlik makamı, partinin, teşkilatının, başvuru ve haberleşme yeridir.

(3)  Parti Genel Sekreteri, Genel Sekreter­liğin görev ve yetkilerinin yürütülmesin­den sorumlu olup görev ve yetkilerini kullanırken, Genel Sekreter, Yardım­cıları arasında görev dağılımı yapar.

(4) Genel Sekreter, gerekli gördüğü hallerde herhangi bir Genel Sekreter Yardımcısını görevden alır ve yerine yenisini atar.

(5) Parti Genel Başkanlığı’nın herhangi bir nedenle boşalması halinde Genel Sekreter, Parti Genel Başkanlığına vekalet eder ve 45 gün içerisinde Kurultayı çağırarak Genel Başkanın seçimini sağlar. Genel Sekreter bu süre içerisinde sadece Kurultay çalışmalarını yapar.

(6) Genel Sekreter, Parti Meclisi üye tam­sayısının salt çoğunluğu ile görevden alınabilir.

 

Madde 37.

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şun­lardır:
 

(1) Parti teşkilatlarını kurar ve yönetir, çalışmalarını yönlendirir, teşkilatla sürekli irtibat sağlar ve sorunlarını çözümler.

(2) Parti teşkilatına ait görevlerin yerine getirilmesini ve parti teşkilatının çalış­malarını sağlar.

(3) Hükümetle parti ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Başka partilerle ilişkileri sağlar.

(4) Genel Başkanlık adına, partiyi mahkemelerde, devlet daire ve kuruluşların­da, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde tem­sil eder. Genel Sekreterin yazılı olarak görevlendireceği yardımcıları da bu temsile yetkilidir.

(5) Partinin ilçe teşkilatlarının, seçim işleri ile Kadın ve Gençlik Kollarının çalış­maların dan en üst düzeyde sorumlu olup, parti teşkilatının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlar.

(6) Görevlerin etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesinde Parti Meclisi üyelerinin hizmetlerinden de yarar­lanılır.

(7) Parti Tüzük ve Yönetmeliklerinin uygu­lanmasında görevlerin daha sağlıklı ve etkili olmasını sağlar. Bu görevler, Genel Sekreterliğin görev ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik çerçevesinde yürütür.

(8) Genel Sekreter, görev, yetki ve sorum­luluklarının ifasında Genel Başkana karşı sorumludur.


   

   KÖY VEYA MAHALLE VE İLÇE YÖNETİM KURULLARI

 

Madde 38.

(1) Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Ku­rulları, kendi kademe kongre üyeleri tarafından seçilirler.

(2) Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu başkanıyla birlikte on bir (11) üyeden, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile birlikte on üç (13) üyeden oluşur.

(3) Partiden geçici çıkarma cezası almış olanlar Yönetim Kurullarına seçile­mezler. Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Kurullarına ancak o Köy veya Mahalle ve İlçede sürekli oturanlar veya daimi işyeri orada bulunanlar seçilebilirler.

(4) Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları İlçe Yönetim Kurullarının, Köy/Mahalle Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ise Köy/Mahalle Yönetim Kurullarının görev süresince doğal üyesi sayılırlar.

 

Madde 39.

Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Kurullarının görev süresi gelecek olağan Kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde ölen, istifa eden veya çekilmiş sayılan veya başka nedenlerle ayrılanların yerine aşağıdaki kurallar uygulanır:

(1) Köy veya Mahalle Teşkilatı başkanlığında boşalma olması halinde, gelecek olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi, Yönetim Kurulu üyele­rinden veya, o bölgedeki partililer ara­sından ilçe Yönetim Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gecik­tirilmeden seçilir;

(2) Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu üyelerinden boşalma olması halinde, yenisi olağan kongreye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının önerisi doğrultusunda, İlçe Yöne­tim Kurulunca atanır;

(3) İlçe Yönetim Kurulu başkanlığının boşalması halinde, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi, yönetim kurulu üyeleri veya partililer arasından Parti Merkez Yönetim Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile geciktirilmeden seçilir;

(4) İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerinde veya Yönetim Kurulunun tümünde boşalma olması halinde, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenileri İlçe Başkanının önerisi üzerine Parti Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Boşalan ilçe Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak üye, İlçe Yönetim Kurulu seçimlerini kaybeden üyeler içerisinde en çok oy alan üye sırasına göre belirlenir. Yedek üye yoksa, İlçe Başkanının önerisi ile Merkez Yönetim Kurulunca atanır.

 

Madde 40.

(1) Köy veya Mahalle Başkanı, kendi kong­resi tarafından bu tüzükte gösterilen esaslara uygun olarak Köy veya Mahalle Kongresi tarafından seçilir.
Köy veya Mahalle Başkanı, partinin köy veya mahalle sınırları içerisindeki tem­silcisi olup parti çalışmalarının yürürlük­teki mevzuat, parti programı, tüzük, yönetmelik, Parti Genel Başkanlığı ve İlçe Başkanlığının genelgeleri doğrul­tusunda yürütülmesi ile görevli ve sorumludur.

Başkanın bulunmadığı hallerde başkan adına görevi başkan yardımcısı yürü­tür.

(2) Yönetim Kurulları, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarında görev bölümü yaparak bir başkan yardımcısı ile bir sekreter üye seçerler.

(3) Başkan Yardımcısı, Başkanın yardım­cısıdır ve onun tarafından verilen görevleri yürütür. Başkanın bulun­madığı hallerde onun yetkilerini kul­lanır.

(4) Sekreter üye, Parti tüzük ve yönet­melikler uyarınca tutulması gereken defterleri, ka-               yıt ve dosyaları tutar. Yönetim Kurulu kararlarını deftere yazar ve üyelere imzalatır. Yönetim Kurulu’nun hesap işlerini tutar.

(5) Başkan ve Sekreter üye, harcamaların yönetmelik ve kurul kararlarına uygun­luğun dan birlikte sorumludurlar.

 

Madde 41.

 1. İlçe Başkanı, İlçe Kongresi’nce gizli oyla seçilir.
 2. İlçe Başkanı seçiminde iki aday varsa, oylamaya katılan Parti Üyelerinin en çok oyunu alan aday İlçe Başkanı seçilir.

 

 1. İlk turda ikiden fazla aday varsa oylamaya katılan Parti Üyelerinin salt çoğunluğunu alan aday İlçe Başkanı seçilir. İlk turda salt çoğunluk sağlana­mazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında bir hafta sonra yinelenir ve ikinci tur oylamaya gidilir. Bu takdirde en çok oy alan aday İlçe Başkanı seçilir.

 

 1. Aday tek olduğu hallerde seçim yapılmaz ancak katılan üyelerin salt çoğunluğundan onay alır.

 

 1. Milletvekillerinin İlçe Başkanlığı’na aday olabilmeleri parti Merkez Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

 

 1. İlçe Başkanı, bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisinde partiyi temsil eder.

 

 1. İlçe Yönetim Kurulu’nun görev ve yet­kilerinin yürütülmesinden sorumlu olup Yasa, Parti Tüzüğü ve Yönetmelikleri’nin gereklerini, Parti Meclisi, Parti Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Genel Başkanlığının kararlarını yerine getirmek; kendi kademe kongresinin kararlarını uygulamak, bağlı olduğu örgütü denetlemek ve aralarında işbir­liği ve koordinasyon sağlamakla yetkili ve sorumludur.

 

 1. Her İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Asbaşkanı’nı kendi Yönetim Kurulu üyeleri arasından ilk toplantısında gizli oyla seçer.

 

 1. Milletvekilliği seçiminde aday olacak İlçe başkanı milletvekilliği seçiminden en az 90 gün önce istifa eder ve yerine Merkez Yönetim Kurulu yeni İlçe Başkanı atar.

 

 

 

Madde 42.

İlçe Başkanı;
 

(1) Partinin siyasi görüş ve felsefesi ile genel politikasını, çevresinde anlatmak ve yaymak; halkın partiye sevgisini ve oy verme temayülünü arttırmaya çalış­mak, partinin gelişmesi için görüş ve düşüncelerini üst kademelere bildir­mek,

(2) Seçimlerde partiyi ve parti adaylarını kazandırmaya çalışmak,

(3) Ülkenin ve İlçenin genel ve mahalli sorunlarıyla ilgilenmek, görüş­lerini üst              kademelere bildirmek,

(4) Kendi çevresindeki bütün siyasi çalış­maları yakından izleyerek değer­lendirmek çevrenin sosyal, ekonomik, sağlık, bayındırlık gibi işleri hakkında ilgilileri aydınlatmak,

(5) Seçimlerde yapılması gereken çalış­maları çevresinin özelliklerini dikkate alarak, kamu huzur ve düzenini boz­madan yürütmek,

(6) Kademesinde tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaları tutmak ve saklamak,

(7) Parti gelirlerinin en etkin bir biçimde toplanmasına, yeni gelir kaynaklarının bulunmasına çalışmak, gerekli harca­maları usulüne uygun şekilde yapmak,

(8) Kademe kongrelerinin gündemini hazır­lamak, bu kongrelere sunmak üzere çalışma raporu ve kesin hesap rapor­larını hazırlamak,

(9) Çevresindeki partililer ve bütün yurt­taşlar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını yaymak,

(10) Görevleri ile ilgili konularda partililerin yardımlarından faydalanmaya çalış­mak,

(11) Acil durumlar dışında yazışmalarda kademe sırasını gözetmek, kademeler arası temas ve yazışmalarında saygı ve nezaket kuralları ile hizmet ahengini korumak ve gözetmek,

(12)Üst kademeye bilgi vererek, çevresinde siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte top-lantılar düzenlemek.
 

Madde 43. 

(1) Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Üye olmayanlar toplantıya katılamaz. Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları en az on beş (15) günde bir, İlçe Yönetim Kurulları ise en az on günde bir olağan şekilde toplanır. Bu toplantıların günü ve saati önceden saptanarak karar defterine işlenir ve bütün üyelere imzalatılır. Yönetim Kurulları gerekli gördüklerinde daha sık toplanmayı kararlaştırabilirler. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

              (2)Haklı bir özrü olmadan üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılan üyenin bir üst yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.
 

Madde 44.

(1) Parti Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki nedenlerle İlçe, Köy veya Mahalle Başkan ve Yönetim Kurullarını geçici veya sürekli olarak görevden uzak­laştırabilir:

(a) Parti tüzük ve yönetmelikleri gereğince tutmaları gereken defter ve kayıtları usulüne uygun şekilde tutmamaları, muhafaza etmemeleri, bu defter ve kayıtlar üzerinde bi­lerek değişiklik yapmaları veya tahrifatta bulunmaları,

(b) Bu tüzükte belirtilen disiplin suçlarından birini yönetim kurulu üyesi sıfat ile işlemeleri,

(c) Tüzük ve yönetmeliklerde üst yöne­tim organlarınca verilen emir, tamim ve talimatlara uymamayı alışkanlık haline getirmeleri,

(d) Parti veya partinin yöneticileri aley­hinde kararlar almak ve eylemde bulunmak,

(e) Alenen veya yazı ile partiyi veya parti programında yer alan amaç ve ilkeleri küçüksemek veya partiye hakaret etmek.

(2) Parti Merkez Yönetim Kurulu yukarıda (1) ’inci fıkrada sayılan durumlarda konuyu müfettişlerine incelettirerek, olumlu veya olumsuz bir karar verir. Bu karar kesindir. Görevden uzaklaştırma kararları gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 

KÖY VEYA MAHALLE KONGRELERİ
 

Madde 45.

(1) Köy veya Mahalle Kongreleri, o köy veya mahalle sınırları içerisinde seçmen statüsü kazanmış ve yeniden Doğuş Partisine Köy veya Mahalle Kongre tarihinden en az yedi gün (7) önce kaydını yaptırmış parti üyelerinin katılımı ile yapılır.

(2) Parti üst yöneticileri, partili milletvekil­leri ve Bakanlar kongrenin onur üyesidirler, oy kullanamazlar.

(3) Köy veya Mahalle Teşkilat Başkanlığına aday olacak üyelerin, kongre tarihinden kırk sekiz saat önce bağlı bulundukları İlçe Başkanlığına veya Parti Genel Merkezine yazılı olarak başvurmaları koşuldur.

(4) Köy veya Mahalle kongreleri en geç iki yılda bir yapılır. Her kademe kendi kong­resinin tarihini, çevrenin özelliğini de göz önünde bulundurarak ve üst kade­menin görüşünü alarak saptar. Ancak bütün köy ve mahalle kongreleri, kurultaydan bir ay önce tamamlanır. 58. madde uyarınca itiraza uğramış kongre­lerde bu süre aranmaz.
 

Madde 46.

(1) Kongrelerde toplantı yetersayısı, kong­re üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(2) İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda, toplantı yeter sayısı bulunmazsa, kong­re yarım saat ertelenir. Bu sürenin sonunda toplantıya katılanlarla kongre tamamlanır.
 

Madde 47. 

Olağanüstü Kongre Köy veya Mahalle teşkilatlarında kayıtlı partililerin onda biri tarafından İlçe Başkanlığına yapılacak yazılı ve imzalı müracaat üzerine en geç bir ay içerisinde toplanır.

Olağanüstü toplantılarda, seçim yapıla­bilmesi için, kongrenin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanması koşuldur.
 

Madde 48.

Kongrelerin üye tam sayısı, partili üyelerin toplamıdır. Üyelerin saptanmasında, o köy veya mahalledeki üye kayıt defteri esas alınır.

(1) Kongre, ilgili ilçeden seçilmiş bir mil­letvekili veya İlçe Başkanı veya İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafın­dan açılır.

(2) Başkanlık Divanı, Köy veya Mahalle teşkilatlarında kayıtlı üyelerden veya toplantıya katılan partili görevlilerden seçilecek bir başkan ve iki katipten oluşur.

(3) Başkanlık Divanı, kongre tutanaklarını üç adet olarak hazırlar. Bir adedini yeni seçilen teşkilat başkanına, diğer ikisini ise teşkilatın bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığına (Birisi Genel Başkanlığa verilmek üzere) verir.

(4) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongreleri İlçe Başkanının görevlendi­receği Gençlik ve Kadın Kolları İlçe Başkanı veya Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulunun bir üyesi tarafın­dan yapılır.

 (5) Kongre gündemi kendi kademelerinin yönetim kurulları tarafından üst kade­menin görüşülmesini istedikleri husus­ları da dikkate alınarak hazırlanır.

(6) Gündemde yer alacak esas hususlar şunlardır:

     (a) Yönetim Kurulu Başkanının raporu,                                                                                 (b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyele­rinin seçimi,

 

 Madde 49.

Kongre veya Seçimlerle ilgili itirazlar doğrudan Başkanlık Divanına yapılır ve Divanca karara bağlanır. Ancak Başkanlık Divanının herhangi bir nedenle oluşturul­madığı hallerde itiraz Bölge İlçe Başkanlığına üç gün içerisinde yapılır.

Başkanlık Divanı veya İlçe Başkanı kendi­sine yapılan itirazı en geç 3 gün içerisinde karara bağlar. Verilen bu kararlara karşı iti­razlar 3 gün içinde Parti Merkez Yönetim Kuruluna yapılır. Parti Merkez Yönetim Kurulu kararını en geç bir hafta içinde verir. Bu karar kesindir.Madde 50.

Kongre Başkanlık Divanınca üyelikleri tescil edilmiş üyelere Genel Başkanlıkça düzenle­nen ve Genel Başkanın imzasını taşıyan Üye Kimlik Kartı verilir.

                      

İLÇE KONGRELERİ

Madde 51.

İlçe Kongreleri o ilçe sınırları içerisinde seçmen statüsünü kazanmış ve Yeniden Doğuş Partisine İlçe Kongre tarihinden en az iki ay(2) önce kaydını yaptırmış parti üyelerinin katılımı ile yapılır.

 

Madde 52.

İlçe Kongresinin Görev ve Yetkileri;

(1) Yönetim Kurulunun çalışma raporunu inceler, kabul veya reddeder.

(2) İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulunu oluşturan on üç (13) üyeyi seçer. İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri gizli oyla ve ayrı ayrı seçilirler.

(3) İlçe Disiplin Kurulu üyelerini (üç asil, iki yedek) seçer.

(4) İlçe Denetçilerini (iki asil, iki yedek) seçer.

(5) Delegelerin tekliflerini inceler, yetkisi içinde olanları karara bağlar, olmayan­ları Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla yetkili organa gönderir.

(6) Her türlü ülke sorunlarını, mahalli hizmetleri görüşüp kararlar alabilir. Yönetim Kurulu’nun ve başkanın faaliyetlerini inceletir, gerekli gördüğü kararları alır. Kongre kararları bağlayıcı niteliktedir.

(7) İlçe Başkanlığına, İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak üyelerin, Kongre tarihinden kırk sekiz saat önce bağlı bulundukları İlçe Başkanlığına veya Parti Gen Merkezine yazılı olarak başvurmaları koşuldur.
 

Madde 53.

(1)İlçe Başkanı, İlçe Kongrelerinin top­lanacağı yer, gün ve saati on beş (15) gün önce yapacağı çağrı ile üyelere duyu­rur.

(2) İlçe Kongreleri, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, kongre yarım saat ertelenir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.
 

Madde 54.

(1)İlçe Kongresinde, gündeme geçilme­den önce bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilerek, Başkanlık Divanı oluşturulur.

(2) İlçe Kongresi Divan Başkanı, açık oyla seçilir. Aday tek ise seçim yapılmaz. Başkan Yardımcısı ve Katipler de ayni yöntemle seçilir.

(3) Başkanlık Divanı, gündemi uygulamak, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzeni­ni sağlamak, tutanağı düzenlemek, sayım ve dökümü denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılacak iti­razları inceleyip karara bağlamakla görevlidir.

(4)İlçe Kongrelerinde, Başkanlık Divanının oluşumundan sonra, açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan veya Genel Başkanın bulunmaması halinde Genel Sekretere söz verilir. Bu konuşmadan sonra, İlçe Başkanı çalışma raporunu okur.

(5) Kongrelerde görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır. Bu sıranın düzeltilmesi veya bir konunun gün­deme alınması kongrenin kararına bağlıdır. Ancak çalışma raporu ile kesin hesap raporu görüşülüp karara bağlan­madan seçimlere geçilmez.

(6) Görüşmelerde söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Ancak İlçe Başkanına, İlçe Yönetim Kurulu üyelerine öncelikle söz verilir.

 

Madde 55.

(1) Kongrenin ve seçimlerin usulüne ait iti­razlar, kongre süresince Başkanlık Divanına yapılır ve Divanca karara bağlanır.

(2) Esasa ait itirazlar kongrenin kapan­masından sonraki üç gün içinde gerekçeli olarak Parti Merkez Yönetim Kuruluna yapılır. Parti Merkez Yönetim Kurulu bu itirazları en geç dört gün içinde kesin karara bağlar.

(3) Kongre sonunda, Kongreye ait bütün bel­geler ve tutanaklar, Kongre Divan Başkanı tarafından İlçe Başkanına bir belge ile tes­lim edilir.

 

Madde 56.

Parti Merkez Yönetim Kurulu veya İlçe Kongresi üyelerinin beşte birinin yazılı iste­mi ile İlçe Kongresi olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantılarda, toplan­tıyı gerektiren gündemden başka konu görüşülemez.

 

  DİSİPLİN KURULLARI


Madde 57.

 (1) Yasalara, parti tüzüğüne ve yönetmelik­lerine, partinin yetkili organlarının karar ve bildirilerine aykırı davranışta bulu­nanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere, ilçe­lerde İlçe Disiplin Kurulları, Genel Merkezde de Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. Disiplin Kurulları, disiplin işleri dışında, parti tüzüğünün verdiği diğer görevleri de yaparlar.

(2) Disiplin Kurulları ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de katip seçerler.

 

      Madde 58.

(1) İlçe Disiplin Kurulu, İlçe Kongresince seçilen üç (3) asil ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) İlçe Disiplin Kurulu, ilçe sınırları içinde ikamet eden, ancak diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına giren par­tililer dışında kalan bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin kararı almaya yetkilidir.

(3) Kurul re’sen takibat yapamaz. Ken­disine tüzükte gösterilen yetkili organ­larca iletilen konuları karara bağlar. İlçe Disiplin Kurulu kararlarına karşı taraflar tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
 

 

Madde 59.

       Yüksek Disiplin Kurulu:

(a)Yüksek Disiplin Kurulu, Kurultayca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(b) Yüksek Disiplin Kurulu, İlçe Disiplin Kurulu kararları için temyiz makamı niteliğini taşır.

(c)Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri, MYK Üyeleri, Belediye Başkanları ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için ilk disiplin makamıdır.

(d) Yüksek Disiplin Kurulu Parti Meclisince disiplin işlemine gerek görülen üyeler hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapar ve karara bağlar.

(e)Yüksek Disiplin Kurulu’nun başkan ve üyeleri kendileri hakkında soruşturma, müzakere ve kararlara katılamazlar. Bu durumda olanların yerine, sadece o işlemlere mahsus olmak üzere sırayla yedek üyeler alınır.

 (f) Yüksek Disiplin Kurulunda alınan kararlar kesindir.

Yüksek Disiplin Kurulu, birinci derecede aşağıda belirtilen parti üyelerinin disiplin suçlarına bakar:

 1. Parti Meclisinin Kurultayca seçilmiş üyeleri ve Merkez denetçiler;
 2. Milletvekili olmamaları halinde Genel Başkan, Genel Sekreter ve Yardımcıları, Mali işler sorumlusu(Sayman) ve Parti Merkez Yönetim Kurulu üyeleri

Madde 60.

Yüksek Disiplin Kurulu, İlçe Disiplin Kurulunca verilen ve itiraz yoluyla gelen disiplin kararlarını inceleyerek; aynen onaylayabilir, lehte veya aleyhte bozabilir veya cezanın kaldırılmasına karar verebilir. Yüksek Disiplin Kurulunun itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir. Yüksek Disiplin Kurulu aksine karar vermedikçe, itiraz infazı durdurmaz.
 

Madde 61.

        Ortak Disiplin Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri;

Hakkında disiplin işlemi yapılan üyenin Milletvekili olması halinde disiplin işlemlerine Ortak Disiplin Kurulu Bakar.

(1) Ortak Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Partinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grup Disiplin Kurulu’ndan oluşur. Bu kurulun baş­kanı, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı’dır. Yüksek Disiplin Kurulu Katibi bu kurulun da katibidir.

(2) Partili milletvekillerinin partiden geçici veya kesin olarak çıkarılmalarını gerektiren söz, tutum ve davranışlarından dolayı haklarında disiplin kovuşturması yapmaya ve karar vermeye Ortak Disiplin Kurulu yetkilidir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir.

(3) Diğer disiplin kurullarına ait çalışma usül ve esasları bu kurul için de geçerlidir.
 

Madde 62.

 (1) Disiplin Kurullarının görev süresi kendilerini seçen kongrenin olağan toplantısına kadardır.

(2) İlçe Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurulu, seçimi müteakip asil üyelerle toplanarak kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçerler. Disiplin kurullarında boşalma olması halinde, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır.

(3) Partinin Disiplin Kurulu üyeleri, Kurultay, Kongre ve Milletvekilliği dışın­da partinin diğer organ ve kurullarında görev alamazlar. Partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve partiden her ne suretle olursa olsun gelir sağlaya­mazlar. Tüzüğün 73’ncı maddesinde öngörülenin dışında başka bir Disiplin Kurulunda görev alamazlar.

Birinci ve ikinci derecedeki kan ve sihri hısımları, aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamazlar, bunlarla ilgili soruştur­ma ve kararlara katılamazlar.

(4) Disiplin Kurulları üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar verir.

Ancak, partiden kesin çıkarma cezası verilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gerekir.

(5) Disiplin Kurulunda savunma için gerekli süre, çağrı belgesinin ilgiliye tebliğinden başlayarak 15 gündür. Seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işle­nen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Süresi içinde savunma yap­mayanlar bu hakkını kaybeder. Savunmaya davet, Disiplin Kurulu başkanlığınca yapılır ve uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesini gerektiren fiiller çağrı yazısında açıkça belirtilir.

(6) Disiplin Kurulları kendilerine iletilen işleri, yasa veya parti tüzüğünde belir­tilen istisnalar saklı kalmak üzere, en geç 45 gün içinde sonuçlandırmak zorundadırlar.

(7) Disiplin Kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleri ile birlikte, en geç 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve işlemi ileten kurula da bildirilir.

(8) Disiplin Kurulları, disiplin işlemine neden olan söz, tutum ve davranışların gerçekliğine ve cezayı gerektirip gerek­tirmediğine karar verirken iddia, savun­ma ve delilleri değerlendirmede takdir hakkına sahiptirler.

(9) Disiplin Kurullarına sevk yetkisine sahip organların bu yoldaki kararları ile disiplin kurullarınca verilen cezalar hakkında partinin kademe kong­relerinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

(10)Disiplin cezalarını af yetkisi, Parti Meclisinin teklifi üzerine münhasıran Kurultay’a aittir.

 

 

 

 

Madde 63.

 (1)Bir parti üyesi için disiplin cezası isteme yetkisi, o üyenin sevk edilmesi gereken disiplin kuruluna göre İlçe Yönetim Kuruluna veya Parti Meclisine aittir. Partili Milletvekilleri için disiplin cezası isteme yetkisi, partinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grup Yönetim Kuruluna aittir. Yetkili Yönetim Kurulu resen gerekli görmesi halinde veya ihbar ve şikayetleri değerlendirerek sevke yetkilidir.

(2) Disiplin Kuruluna iletme kararı, iletme yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Yetkili Kurul iletme­ye karar vermeden önce ilgiliyi dinler, gerekli gördüğü inceleme ve araştır­maları yapabilir. İhbar veya şikayet edilen yetkili, kurulun üyesi ise konuyla ilgili toplantı ve müzakerelere katıla­maz, kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez.

(3) Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu, resen veya ihbar ve şikayet üzerine, haklarında disiplin soruşturması iste­dikleri kimselerin durumunu belirten gerekçeli bir kararla, yetkili disiplin kuruluna sevk edebilmek üzere İlçe Yönetim Kuruluna veya Parti Meclisine başvurabilirler. Bu müracaat­lar, şikayet ve deliller gösterilmek suretiyle ve kademeler yoluyla yapılır.
 

 Madde 64.

 (1) Disiplin cezaları uyarma, kınama, par­tiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezalarıdır. Disiplin cezasını gerektiren durumlar şunlardır:

(A) Uyarma Cezası:
Parti üyesinin veya kademe görevlilerinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir. Şu durumlarda verilir:

(a) Parti içi birlik ve beraberliği zede­leyici tutum ve davranışlara yönelmek;

(b) Parti kademelerinin ahenk ve işbir­liğini sarsıcı davranışlarda bulun­mak,

(c) Parti içi yazışmalarda kademelere uymamak ve bunu tekrarlamak,

(d) Haklı veya özrü olmadığı halde seçimlerde oy hakkını kullanma­mak,

(e) Partice görev verilmediği halde ken­disini görevli göstermek,

(f) Yetkili organlarca davet edildiği halde özrü olmadan toplantılara katılmamak,

(g) Yetkili parti organlarınca verilen görevleri makul bir sebep göster­meksizin kabul etmemek.

(B) Kınama Cezası: Bu ceza, üyenin, tutum ve davranışlarından dolayı ayıplan­masıdır. Şu durumlarda verilir;

(a) Parti içinde şahsiyetle uğraşmayı alışkanlık haline getirmek,

(b) Parti organlarının toplantılarında saklı tutulması gereken konulan ve kararları alenen açıklamak,

(c) Herhangi bir kademedeki yöneticilik görevini ihmal etmek,

(d) Partice tutulması gereken defter ve kayıtları yapılan ikazlara rağmen usulüne uygun olarak tutmamak,

(e) Oy pusulalarında tahrifat yapmak veya her ne şekilde olursa olsun seçimlere hile karıştırmak,

(f) Partinin dayanışmasını bozacak, partilileri birbirine düşürecek hareketlerde bulunmak.

(C) Geçici Çıkarma Cezası: Bu ceza belli bir zaman içinde uygulanır ve bu sürenin sonunda yeni karara gerek kalmadan ortadan kalkar. Bu cezayı alan parti üyesi, çalışmalarına katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklifte buluna­maz, kendisine hiçbir görev verilemez. Ancak geçici çıkarma cezası almış olmak, üyenin, partinin tüzük, program, diğer mevzuat ile organlarının bağlayıcı kararlarına uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bir parti üyesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, bu üyenin ceza süresince grup­taki çalışmalara katılmamasını gerek­tirir.

Geçici çıkarma cezası şu hallerde ve­rilir:
(a) Her türlü seçimlerde, parti kararı olmadan bağımsız adaylığını koy­mak, diğer partililerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve pro­pagandalarını yapmak veya açık ve gizli olarak partinin adayları aley­hinde çalışmak,

(b) Yasalara, parti program, tüzük ve yönetmelik kurallarına, partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara yazı ile muhalefet etmek; bu yolda basında beyanatta bulun­mak,

(c) Partinin gizli karar ve yazılarını her ne sebeple olursa olsun açıklamak,

(d) Partinin her kademedeki yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymayı alışkanlık haline getirme ve iftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak,

(e) Partiyi şahsi menfaatine alet etmek, partinin nüfuzunu kötüye kullan­mak,

 

(g) Yöneticilik görevini ihmal ederek partiyi zarara sokmak,

(h) Partinin yetkili kurullarında görevli iken parti aleyhine faaliyet gösterip, partili üyelerin partiden ayrılmala­rını teşvik etmek ve bu yolda çalış­ma yapmak.

(D) Kesin Çıkarma Cezası: Bu ceza, Milletvekilinin ve/veya Parti üyesinin parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Kesin çıkarma cezası alan milletvekilinin veya parti üyesinin durumu kaydının bulun­duğu İlçe Yönetim Kuruluna bildirilir ve kaydı silinir.

 

Bu ceza şu hallerde verilir:

(1) (a) Herhangi bir nedenle partili sı­fatı ile faaliyetlerinden dolayı hakkında yetkili devlet organlarınca takibat yapılarak suçlu bulunmak,

(b) Yöneticilik veya görevli olarak görevini suistimal ederek partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak,

(c) Tüzüğün 4. maddesine aykırı harekette bulunmak,

(d) Diğer bir partinin adaylığını kabul etmek ve bunu açıkça reddet­memek,

(e) Gerek basın yoluyla,, gerekse sözlü olarak Parti Genel Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Parti Meclis Üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Milletvekilleri ve Bakanlar aleyhine zararlı faaliyetlerde bulunmak,

(2) Bir parti üyesinin aynı suçu tekrarla­ması halinde cezalar her defasında artırılarak verilir. Disiplin cezasını gerektiren durumların öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve olayın meydana geldiği tarihten başlayarak iki yıl sonra disiplin soruşturması yapılamaz.

(3) Partiye mensup milletvekillerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması halinde partiden kayıtları silinir.
(4) Parti üyeleri hakkında verilen disiplin cezaları, ilgili üye ve bağlı bulundukları Yönetim Kurullarına duyurulur ve yazılı bulundukları kütüklere işlenir.

 

Madde 65.

Partiden kesin ve geçici çıkarmayı gerek­tiren durumlarda disiplin cezası verilmesi için iletmeye yetkili yönetim kurulu, tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna ilettiği üyeyi partideki görevlerinden derhal uzaklaştırabilir. İlgili, tedbir kararının kaldı­rılmasını, iletildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek Disiplin Kurulunca yedi gün içinde karara bağlanır.

 

Madde 66.

Disiplin kovuşturmasına başlanması, sa­vunma, disiplin kurullarının toplanma ve çalışma yöntemleri, süreleri ve öteki işlem­ler “Yeniden Doğuş Partisi Disiplin Yönet­meliği” ile düzenlenir.


   

    KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MECLİS GRUBU

 

Madde 67.

 (1) Partili Milletvekilleri, partinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubunu oluşturur.

(2) Partinin Genel Başkanı milletvekili ise Parti Grubunun da başkanıdır; milletvekili değilse Grup Başkanı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter de milletvekili değilse, Genel Sekreter Yardımcılarından biri, onların da milletvekili olmamaları halinde; Yeniden Doğuş Partisi Grubu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve bir yıl için üyeleri arasından bir başkan seçer. Bu durum­da Yeniden Doğuş Partisi Meclis Grubu Başkanı Parti Genel Başkanına bağlı olarak çalışır.

(3) Yeniden Doğuş Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubunun çalışma esas ve usulleri bu tüzükte gösterilen kurallar saklı kalmak koşuluyla Grup İç Yönetmeliğinde gösterilir. Grup İç Yö­netmeliği, grubu oluşturan milletvekilleri tarafından hazırlanır. Bu İç Yönetme­liğin milletvekillerinin salt çoğunluğunca kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan İç Yönetmelik Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına verilir.
 


Madde 68. 

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu Genel Kurulu her yasama yılı başında, iki grup başkanvekili seçer.

(2) Grup Başkan Vekili seçilmek için, grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir.

(3) Grup Yönetim Kurulu; Grup Başkanı, Genel Sekreter, iki grup başkanvekili ve Meclis grubunun parasal işlerini yürüt­mek amacıyla Meclis Grubunun salt çoğunluğuyla seçilen bir saymandan oluşur. Genel Sekreterin milletvekili olmaması halinde Genel Sekreter Yardımcılarından biri Grup Yönetim Kurulu üyesi olur.
Grup Disiplin Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri grup üyelerinin uymakla zorunlu olduğu ilkeler

(4) Grup Yönetim Kurulu, grubun parti tüzüğü ve iç yönetmelikte yazılı amaçlarına ulaşmalarını ve görevlerini yapmalarını sağlamak yolundaki çalış­malarını düzenleyen karar ve yürütme organıdır.

 

 

 

Madde 69.

(1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu Disiplin Kurulu, Grup Genel Kurulunca, her yasama yılı başında kendi üyeleri arasından seçilen üç asil iki yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısını en yaşlı üyenin başkan­lığında yapar ve kendi üyeleri arasın­dan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçer.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu Disiplin Kurulu, Parti Yüksek Disiplin Kurulu ile birlikte Ortak Disiplin Kurulunu oluşturur.

(3) Partili milletvekilleri hakkında disiplin kovuşturmasının şekil, usul ve esasları, kovuşturmayı gerektiren durumlar, di­siplin cezaları ve itiraz biçimi Yeniden Doğuş Partisi Disiplin Yönetmeliğinde belir­tilen kurallar çerçevesinde düzenlenir.
 

Madde 70.

(1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu, Parti programını ve seçim bildir­gesini, Kurultay kararları ile bunlar çerçevesinde Parti Meclisince sap­tanan genel politikaları gerçekleştirmek için, gerekli yasama girişimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu İç Yönetmeliği kurallarına göre alacak­ları kararlarla yürütür.

(2) Grup üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis ve Grup çalış­malarında Partili olmanın sorumlu­luğunu öncelikle göz önünde tutarlar ve şu esaslara uyarlar:

(a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu İç Yönetmeliği kural­larına ve Parti Meclis Grubu Genel Kurulu kararlarına uyarlar ve bunları desteklerler;

(b) Geçerli özürleri olmadıkça Meclis Genel Kurulu, Grup ve Komisyon çalışmalarına katılırlar;

(c) Grupça karara bağlanmayan durumlarda Cumhuriyet Meclisindeki konuşmalarında   ve oylamalarda ser­besttirler.Madde 71.

 Bakanlar Kuruluna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisinde güven veya güvensizlik oyu verilmesi veya bir bakana veya Bakanlar Kuruluna Meclis Grubunda güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisi, Grup Genel Kuruluna aittir.
 

 

 

Madde 72.

 (1)Partili Belediye Başkan ve Meclis üyeleri kendi belediye sınırları içeri­sinde bu tüzük kuralları çerçevesinde grup oluştururlar.

(2) Belediye Başkanlarının yürütme ile ilgili yasal görevleri konusunda, bağlayıcı grup kararları alınamaz.

(3) Grup üyeleri, partinin programına, seçim bildirgesine, Kurultay kararlarına ve grup kararlarına uymakla yüküm­lüdürler.

(4) Partili Belediye Başkanları, bağlı bulun­dukları Belediye Meclis Grubunun doğal başkanıdırlar.

(5) Belediye Meclis Gruplarının çalışma yöntemleri “Yeniden Doğuş Partisi Bele­diye Meclis Grupları Yönetmeliği” ile düzenlenir.

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU


Madde 73.

1) Zaman zaman çeşitli konularda fikir teatisinde bulunmak ve MYK’ya tavsiye nitelikli kararlar üretmek için Partide Yüksek İstişare Kurulu oluşturulur.

Yüksek İstişare Kurulu şu kişilerden oluşur.

(a) MYK üyeleri

(b) Milletvekilleri

(c) Belediye Başkanları

(d) İlçe Başkanları

(e) Genel Başkanın uygun gördüğü, partiye büyük hizmetleri geçmiş veya partinin çeşitli kademelerinde görev almış, fakat hali hazırda aktif görev almamış kişiler.

(f) Genel Başkanın uygun gördüğü, Akademisyenler, gazeteciler ve aydınlar.

2) Parti Merkez Yönetim Kurulu, araştırma ve inceleme yapmak üzere sürekli veya geçi­ci olarak özel konular için Danışma İhtisas Komisyonları oluşturabilir.
 

Madde 74. 

(1)Parti Merkez Yönetim Kurulu, aşağıda öngörülen konular hakkında veya gerekli gördüğü başka konularda Parti Genel Başkanlığının görev ve sorum­luluğuna giren konulara yönelik bürolar kurabilir.

(a) Kongre ve Tüzük Bürosu,

(b) Basın-Yayın Bürosu,

(c) Hukuk Bürosu.
(2) Büroların çalışma ve istihdam konuları hakkındaki yetki, Parti Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
 

TEFTİŞ VE DENETİM

 

Madde 75. 

(1) Partinin hesap işlerini, teftiş ve denetlemesini yapmak üzere Merkez ve İlçelerde iki asil ve iki yedek Denetçi bulundurulur.

(2) Merkez Denetçilerini Kurultay, İlçe Denetçilerini de kendi kongreleri seçer.

(3) Denetçiler, ana yönetim birimi ve yardımcı kolların gelir ve giderlerini sürekli olarak denetler ve görüşlerini ilgili yönetim kuruluna bildirirler.

(4) Merkez Denetçileri, Kurultay’a; İlçe Denetçileri de İlçe Kongrelerine bütçe uygulamalarıyla ve kesin hesapla ilgili rapor verirler.

 

Madde 76.

 Parti Merkez Yönetim Kurulu, parti çalış­malarının yasalara, parti tüzük ve yönet­meliklerine uygunluğunu sağlamak, parti işlerini düzene sokmak, parti çalışmalarını hızlandırmak, daha verimli hale getirmek ve teşkilatı denetlemek amacıyla yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Müfettişlerin çalışmaları yönetmelikle belirlenmiştir.

   

 

  SAYMAN - MALİ KURALLAR VE PARTİNİN GELİRLERİ

 

Madde 77. 

Parti MYK’sı kendi arasından bir Sayman seçer. Sayman partinin gelir, gider ve hesaplarından sorumludur.

Parti mali bilançosunun hazırlanması ile ilgili yönetmelik hazırlanır.
(1) Yeniden Doğuş Partisinin gelirleri şun­lardır:

(a) Parti üyelerinden alınan giriş aidatı ile yıllık veya aylık aidat;

(b) Milletvekili aday adaylarından alı­nacak özel aidat; bu aidatın miktarı ve ödeme şekli yönetmelikte göste­rilir.

(c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu kararı uyarınca partili milletvekillerinden alınan aidat;

(d) Parti bayrağı, rozeti ve benzeri satışlardan sağlanacak gelirler, parti yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartlarıyla parti defter, mak­buz ve kağıtlarının sağlanması karşılığı elde edilecek gelirler;

(e) Parti Merkez Yönetim Kurulunun izniyle düzenlenen balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler;

(f) Partinin düzenlediği piyango gelir­leri;

(g) Parti mal varlığından elde edilen gelirler;

(h) Yasalara göre, devletçe sağlanan yardımlar,

(i) Parti lokallerinin işletmesinden elde edilen gelirler;

(j) Bağışlar;

(k) Krediler;

(2) Yukarıda (a), (b) ve (c) bendlerinde öngörülen gelirlerin miktar ve ödeme usulü yönetmelikle saptanır.
 

Madde 78.

 (1)Partinin Genel Merkezi ile İlçe, Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları, sağladıkları gelirleri makbuz karşılığın­da tahsil ederler. Gelir makbuzları, Parti Merkez Yönetim Kurulunca bastırılır. Teşkilat kademelerine gönderilen makbuzların seri ve sıra numaraları Mali İşler Sorumlusunca (Sayman) ayrı bir deftere kaydedilir. Teşkilat kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlardan dolayı Parti Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
 

(2) (a) Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Koçanlarda gelirin sağlan­dığı kimsenin adı, soyadı, adresi ve makbuzu düzenleyen parti görev­lisinin adı, soyadı, partideki görevi ve imzası açıkça gösterilir.

     (b) Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi beş yıldır. Parti paralarının muhafazası bütçe ve kesin hesabın hazırlanması ve onaylanması Yönetim Kurullarının sorumluluğundadır.
 

Madde 79.

 (1) Partinin paralan bankada muhafaza edilir. Acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere genel merkezde ve ilçelerde bulundurulacak avans miktarı, Parti Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Partinin bütün harcamaları, parti tüzel kişiliği adına yapılır. Harcamayı yapan kademe de ayrıca gösterilir.

(3) Giderlere ait belgeleri saklama süresi, beş yıldır. Özel yasalarda bu konuyla ilgili kurallar saklıdır.

 

Madde 80.

 1.  Partinin ilçe teşkilatları, gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderir. Bu bütçe ile aynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önce Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisince incelenerek karara bağla­nır. Bütçeler bilanço esasına göre düzenlenir.

 

 1. Parti Merkez Teşkilatının kesin hesap­ları Kurultayda; İlçelerin kesin hesap­ları ise kendi kongrelerinde tüzüğün ilgili kuralları çerçevesinde incelenerek karara bağlanır. Kesin hesabın kong­rece kabulü ile Yönetim Kurulu ibra edilmiş olur.

   

Madde 81.

Her yönetim kurulunun başkan ve üyeleri, kendi kurullarının harcamaların­dan, partinin parasını ve demirbaş eşyaları ile malzemenin muhafazasından ve yerinde kullanılmasından, yasal sorumlu­lukları saklı kalmak koşuluyla partiye karşı şahsen sorumludurlar. Parti Merkez Yönetim Kurulunun yazılı izni veya yazılı onayı alınmadan diğer parti organlarının üçüncü şahıslarla yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerinden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz. Bu gibi hallerde sorumluluk o hukuki tasarrufu yapan Yönetim Kurulunun başkan ve üyelerine aittir.

Madde 82.

Partinin bütün kademelerinde bütçe ve gelir cetvelleri ile kesin hesapların nasıl hazırlanacağı, harcamaların nasıl yapıla­cağı, muhasebe, kayıt defterlerinin nasıl tutulacağı, belgelerin düzenlenmesi ve korunması, sözleşmelerin nasıl yapılacağı gibi hususlar “YDP Mali İşler Yönetmeliği”nde gösterilir.


 

KAYIT VE DEFTERLER


Madde 83.

 Parti teşkilatının her kademesindeki organ aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar:

(1) Üye Kayıt Defteri,
(2) Karar Defteri,
(3) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri
(4) Gelir ve Gider Defteri,
(5) Demirbaş Eşya Defteri.
 

Madde 84.

 (1) (a) Her kademedeki parti organları Genel Merkez tarafından hazır­lanan bir üye kayıt defteri tutarlar. Bu defterlere partiye kabul olunan üyeler kaydedilir.

(b) Kayıtlar Köy veya Mahalle esası­na göre yapılır.

(2) Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin bir örneği İlçe ve Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu başkanlarınca ayrı bir dosyada sak­lanır.

(3) Üye Kayıt Defterlerinin Parti Genel Merkezinde nasıl tutulacağı, üye giriş beyannamelerinin saklanması ve şekli yönetmelikle gösterilir.

 

Madde 85.

Karar Defteri ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırası ile içerir. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da içermesi gereken kongre tutanak özetleri, Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır.

 

Madde 86.

Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırası ile Evrak Kayıt Defterine kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarında saklanır.
 

Madde 87.

Parti adına elde edilen gelirlerin nereler­den alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı belirtilir.

Demirbaş Eşya Defteri, her kademedeki parti organlarının kullanımına verilen par­tiye ait demirbaş eşyanın türü ve sayısı ile diğer bilgileri içerir.

 

 

AR-GE VE PARTİ OKULU
 

Madde 88.

Ülke sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak geliştirmek ve yeni projeler üretmek maksadı ile partide bir Ar-Ge ve bu politikaları partililere anlatmak maksadı ile bir de Parti Okulu kurulur.

Ar- Ge ve Parti Okulu bir Genel Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.


KADIN VE GENÇLİK KOLLARI

 

Madde 89.

(1) İlçe Teşkilatlarında, partili kadın üyeler­den “Kadın Kolları” ve partili genç üyelerden “Gençlik Kolları” kurulur.

(2) Kadın ve Gençlik Kolları, parti teşkilatına paralel yardımcı teşkilat olarak çalışır.

(3) Kadın ve gençlik kollarının kuru­luşu, çalışma yöntemleri, ana yöne­tim birimi ile ilişkileri ve denetimleri bu tüzüğe tabi olarak “YDP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetmeliği” ile düzenlenir.


 

 

 

SEÇİMLERE KATILMA VE ADAYLARIN SAPTANMASI
 

Madde 90.

Partinin her kademesindeki organı, Siyasal Partiler Yasasında ve bu tüzükte gösterilen koşulları her türlü seçimlerde yerine getirmekle zorunludurlar. Genel veya mahalli seçimlere bütün yurt çapın­da katılmama kararını ancak Kurultay verebilir. Bir kısım köy veya mahallede seçime katılmama kararını ise Parti Meclisi verebilir.


 Madde 91.

 (1) Milletvekilliği aday seçimi o seçim bölgesindeki üyelerin oy kullanacağı kongrede ön seçim ile yapılır ve ön seçimin nasıl yapılacağı bir yönetmelik ile düzen­lenir.

(2) Genel Başkanın 50 milletvekili adayı içinden her seçim bölgesi için en çok 1/5 oranında kontenjan hakkı (SPY-27-3) bulunur. Kontenjan adaylarının ayış, aday listesindeki sırası ve saptanma yöntemi MYK tarafından belirlenir. Genel Başkan da bu kontenjan dahilinde istediği bölgeden ve istediği sıradan aday olabilir. Genel seçimlerde aday müracaatları kabul edilmeden önce kontenjan sıraları ilan edilir.

(3) Genel Başkan, milletvekillerinin aday adaylıklarını veto edemez. Ancak milletvekili dışında aday adayı olmak isteyenlerin adaylık durumu Merkez Yönetim Kurulu tarafından tezekkür edilir. Bu hususta Merkez Yönetim Kurulunun verdiği karar kesindir.

(4) Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konular YDP Seçim Yönetmeliği ile düzenlenir.
 

 

 ÇEŞİTLİ KURALLAR
 

Madde 92.

(1) Hükümet kurulmasına, koalisyonlara katılmaya, partinin kurduğu hükümet­ten veya katıldığı koalisyondan ayrıl­maya karar verme yetkisi Parti Meclisine aittir.

(2) Hükümetten ayrılma kararı alındıktan sonra en geç üç gün içinde partili bakanlar hükümetten istifa ederler. Aksi takdirde partiden istifa etmiş sayılırlar.

(3) Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanına verdiği takdirde, Hükümeti kurmak görevini alan Genel Başkan, MYK, Parti Meclisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubunu top­layarak istişare ettikten sonra bakanları saptar.

(4) Parti Genel Başkanına Başbakanlık görevi verilmediği takdirde ise, Başbakanlık görevi verilmiş olan milletvekili, Parti Genel Başkanı ile birlikte yukarıda belirtilen kurullarla istişarede bulunur ve bakanları belirlerler.

(5) Siyasal Partiler Yasası ile Parti Tüzü­ğünün gerekli gördüğü yönetmeliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması Parti Meclisinin yetkisi içindedir.

(6) Parti tüzüğünde kural bulunmayan durumlarda Siyasal Partiler Yasasına, Seçim ve Halkoylaması Yasasına Parti Meclisinin alacağı ilke kararlarına ve genel kurallara göre hareket edilir.

(7) Bu tüzük kurallarını yorumlama ve boşluk olması halinde ilke kararı alma yetkisi Parti Meclisinindir.

(8) Hangi nedenle olursa olsun, olağan kong­resini yapmamış olan köy veya mahalle veya ilçe teşkilatı, üst kademe kongrelerine katılamaz.
 


 

Madde 93.

Partinin kapanmasına karar verme yetki­si, Kurultaya aittir. Kurultay böyle bir kararı Kurultaya katılan üye tam sayısının üçte ikisinin oyu ile alabilir. Bu durumda partinin menkul ve gayrimenkul bütün malların tasfiyesi Kurultay kararın­da belirlenir.

 

Geçici Madde-1.

26.maddedeki Parti Meclisine Kurultayca seçilecek 50 üye belirlenirken her bölgeye milletvekili sayısı kadar kota uygulanır ibaresi sadece 2.Olağanüstü Kurultay için bu sayı iki katı olarak bölgelere bakılmaksızın çarşaf listeden seçilecek olup Genel Başkanın bu sayıya ek olarak sadece 2. Olağanüstü Kurultayda uygulanmak üzere parti üyeleri arasından 10 Kontenjan hakkı olacaktır.

 

 

 Bu tüzük 1 (bir) geçici olmak üzere toplam 94 (doksan dört) madde olarak hazırlanmıştır.